TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄMÄÄRÄ

Toimintaperiaatteet:

PK-37:n toiminta-ajatuksena on tarjota Iisalmen ja sen ympäristön lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa hyvässä seurassa osaavien ohjaajien ja valmentajien opastuksella, antaa nuorille mahdollisuus onnistumisiin ja epäonnistumisiin harjoituksissa ja otteluissa, kokeilla omia taitoja jalkapallossa, tarjota nuorille mahdollisuus kansallisen tason sarjatoimintaan sekä mahdollistaa vanhempien aktiivinen osallistuminen lastensa harrastustoimintaan.

Eettiset periaatteet (koskevat kaikkia pelaajia, valmentajia, joukkueenjohtajia, huoltajia, johtokunnan ja jaostojen jäseniä, muita toimihenkilöitä sekä lasten ja nuorten vanhempia):

a) Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus:

PK-37:n toiminnassa mukana olevat ottavat huomioon muut ihmiset ja ympäröivän yhteiskunnan, käyttäytyvät hyvin ja kunnioittavat kaikessa toiminnassa kanssaihmisiä. Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely ja muunlainen väheksyminen eivät kuulu toimintatapoihimme.

b) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen:

PK-37:n tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yhdessä vanhempien ja koulujen kanssa sosiaalisia, terveitä, aktiivisia, positiivisia, osaavia ja yhteiskuntakelpoisia ihmisiä. Valmentajamme ja ohjaajamme sekä muut toiminnassa mukana olevat valistavat terveyteen vaikuttavista asioista.

c) Vastuu kasvatuksesta:

PK-37 tarjoaa jäsenilleen turvallisen toimintaympäristön jalkapallon parissa. Toiminnassa mukana olevat vanhemmat tietävät tehtävänsä ja vastuunsa. Ohjatuissa tilaisuuksissa on aina mukana vähintään yksi toiminnasta vastuun kantava täysi-ikäinen henkilö.

Seuran toiminnassa on sovittu siitä, että etusijalla lasten elämässä on koulu. Harjoittelu tukee ja motivoi nuoria kehittämään itseään myös opiskelussa ja tarjoaa pelaajille virkistäytymismahdollisuuden mielekkään harrastuksen parissa.

Toiminta seurassa tapahtuu pelaajalähtöisesti. Ohjaajat ja valmentajat ovat lasten ja nuorten tukena ja turvana myös urheilutoiminnan ulkopuolella. Lasten kehitystä pyritään tukemaan kokonaisvaltaisen kehittymisen näkökulmasta niin, että seuran, kodin ja koulun yhteistyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaisi sekä kannustaisi nuoria kehittämään itseään urheilun lisäksi myös opiskelussa ja niissä sosiaalisissa ympyröissä, joihin he kuuluvat.

Seuran ohjaajat kannustavat nuoria aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen niin harjoittelussa kuin muussakin elämässä. Seuran ohjaajia ja valmentajia koulutetaan mahdollisuuksien mukaan ja pyritään kehittämään heistä entistä osaavampia ohjaamaan toimintaan osallistuvia nuoria myös yksilöllisesti.

d) Avoimuus, demokratia, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja Fair play:

Olemme avoimia kaikessa toiminnassamme, suhtautumistavoissamme ja viestinnässämme niin seuran sisällä kuin ulospäin. Kerromme reilusti, aktiivisesti ja rehellisesti toiminnastamme.

Seurassamme huolehditaan siitä, että lupaukset pidetään. Jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme tulee voida olla vakuuttuneita siitä, että kunnioitamme lupauksia ja sitoudumme sopimuksiin.

Seuran kaikki jaostot ja joukkueet laativat itselleen arvokeskustelun pohjalta yhteiset pelisäännöt. Kaikkien toimintaryhmien pelisäännöistä käyvät ilmi ympäröivän yhteiskunnan huomioivat käyttäytymissäännöt kentillä ja pukukopeissa, kielenkäyttö, toisista ihmisistä huolehtiminen ja seuran edustaminen. Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat kantavat vastuun lajista rikkomatta tahallisesti lajin tai yhteiskunnan säännöksiä. Fair Play -toimintaa seurassa ohjaavat puheenjohtaja, sihteeri, juniorivalmennuspäällikkö.

Kaikki lapset ovat tervetulleita mukaan toimintaan riippumatta siitä, kuinka kauan he ovat harrastaneet lajia ja siitä, mikä on heidän kehitystasonsa. Lapset saavat itse päättää harrastuksensa aktiivisuuden ja kaikkia kohdellaan oman ryhmänsä tasavertaisina jäseninä. Eri ikäluokissa on tietyt valmennukselliset tavoitteet, joita pyritään seuraamaan unohtamatta kuitenkaan sitä, että kaikille mukanaolijoille tarjotaan onnistumisen elämyksiä.

Koulutetut ohjaajat ja valmentajat opastavat yksilöllisesti eri kehitysvaiheissa olevia lapsia. Pidempään mukana olleille tarjotaan vaativampia tehtäviä ja myös harrastuksensa alussa olevia lapsia opastetaan heidän oman kehitystasonsa mukaan.

e) Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun:

PK-37:n junioritoiminnassa noudatetaan Kaikki Pelaa-periaatetta. F-C-junioreissa kaikki joukkueen jäsenet saavat peliaikaa. B-junioreissakin kaikki saavat pelata, mutta parhaat pelaavat eniten.

Toiminnan taso pyritään pitämään laadukkaana, mutta huomioidaan myös lasten muut tarpeet. Harrastuksen intensiteetti ei saa nousta liian aikaisessa vaiheessa niin korkeaksi, että se häiritsee lasten koulunkäyntiä, muita harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa. Toiminnan määrässä huomioidaan kaikki em. tekijät ja varataan lapsille ja nuorille riittävästi aikaa myös lepoon.

f) Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen:

Arvostamme toiminnassamme ympäristöä toimimalla luonnonvarojen kannalta pitkäjänteisesti kestävällä ja parhaalla käyttökelpoisella tavalla. Seura edistää kestävää kehitystä ja sen hengessä vaikutamme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia puhtaasta luonnosta.

g) Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus:

Seuran toiminnassa mukana olevia kasvatetaan suvaitsevaisuuteen. PK-37:n tavoitteena on opettaa jäseniään kunnioittamaan erilaisuutta ja hyväksymään toimintaansa kaikki yhteisiä sääntöjä noudattavat jäsenet ihonväriin, kansallisuuteen, uskontoon, kieleen tai sukupuoleen katsomatta. Seura ei hyväksy rasismia missään muodossa.

h) Dopingin vastaisuus:

Seura tuomitsee ehdottomasti dopingin käytön. Seuran sopimuspelaajat sitoutuvat lääkitsemään itseään vain lääkärin ohjeiden mukaan sallituilla lääkkeillä.

i) Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö:

Seuran ohjatuissa tilaisuuksissa lapsilla ja nuorilla on oikeus savuttomaan ilmaan ja päihteettömään harrastusympäristöön harjoitus- ja ottelutapahtumissa kuin turnausmatkoillakin. Seuran alle 18-vuotiaiden jäsenten alkoholin käyttö sekä tupakan ja nuuskan käyttö on ehdottomasti kiellettyä seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

Päihdeasioista ja lääkkeiden vastuullisesta käytöstä keskustellaan joukkueissa myös yhteisten pelisääntöjen laatimisen yhteydessä yhdessä valmentajien ja vanhempien kanssa.

Valmentajat ja ohjaajat toimivat nuorten ja lasten esikuvina. Sen vuoksi seura edellyttää heiltä kaikkiin tilanteisiin sopivaa ja asiallista käytöstä, muiden ihmisten huomioimista ja päihteettömyyttä seuran tilaisuuksissa.


j) Väkivallattomuus:

Liikuntakulttuuri vastustaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Seura pyrkii toimimaan siten, ettei sen toiminnassa esiinny fyysistä eikä psyykkistä väkivaltaa missään muodossa. Väkivallattomuudesta keskustellaan pelaajien ja joukkueen muiden jäsenten kanssa muun muassa pelisääntöjen laatimisen yhteydessä.

k) Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen:

Seuran toiminnassa kannustetaan tasa-arvoon ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Tehtäviä jaetaan kykyjen mukaan sukupuoleen tai ikään katsomatta. Organisaatiossa ei hyväksytä sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä.

l) Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys:

Seuran järjestämissä tilaisuuksissa pyritään maksimoimaan yleisön viihtyvyys erilaisten palvelujen ja varsinaisen tapahtuman ympärille järjestetyllä oheistoiminnalla. Seura noudattaa laeissa ja säädöksissä annettuja määräyksiä muun muassa koulutettujen järjestyksenvalvojien määrään ja turvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Tavoitteena on saada urheilijat ja muut tapahtumaan osallistujat tuntemaan olonsa turvalliseksi.

m) Vastuullinen taloudenpito ja tuloksellisuus:

Taloudenpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta. Seura toimii siten, että talous on terveellä ja rehellisellä pohjalla toiminnan pitkäjänteisen takaamisen turvaamiseksi.

Toimimme tehokkaasti, kannattavasti ja resursseja tarkoituksenmukaisesti käyttäen. Siten luomme edellytykset toiminnan laadukkaalle ylläpitämiselle, jatkuvalle parantamiselle ja jäsenistön hyvinvoinnille. Kehittämällä jatkuvasti toimintajärjestelmiämme takaamme toimintamme korkean tason ja laadukkaan toimintaympäristön.

Pallo-Kerho 37 ry                                                  

Postiosoite: PL 79, 74101 Iisalmi

Toimisto: Sankarinkatu 9 A, Iisalmi

Puhelin: 044 - 37 37 370

E-mail: pk-37@pk-37.fi


Aidosti yläsavolainen - Ylpeästi iisalmelainen