PALLO-KERHO 37 RY

SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

Pallo-Kerho 37 ry. Yhdistys käyttää epävirallista lyhennettä PK-37.

Perustettu: lokakuun 5:nä päivänä 1937.

Kotipaikka: Iisalmi.

Toimialue: Iisalmi

Seuran kieli: Suomi.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa,
 • harjoitus-, koulutus-, valmennus ja kasvatustoimintaa,
 • tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
 • kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa
 • välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahan keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Tarvittaessa seura hankki toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi (1) henkilö kerrallaan.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti

HALLINTOELIMET

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa seuran johtokunta.

SEURAN KOKOUKSET

Seuran kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen johtokunnan toimesta syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta tai lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

10§

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

SYYSKOKOUS

11§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jokin muu johtokunnan jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien seuran varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus.
 7. Hyväksytään seuran talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Valitaan erovuoroisten johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet.
 10. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Määrätään, millä tavoin 9§:n puitteissa seuran kokouskutsut on julkaistava.
 12. Päätetään muista kokoukselle vähintään neljätoista vuorokautta (14) ennen kokousta kirjallisesti esitetyistä asioista.

KEVÄTKOKOUS

12§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jokin muu johtokunnan jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään seuran toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 6. Käsitellään seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
 7. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
 9. Päätetään muista kokoukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esitetyistä asioista.

SEURAN JOHTOKUNTA

13§

Seuran johtokuntaan kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina parillinen luku vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensi kerralla arvalla, sen jälkeen vuoroittain.

Johtokunta valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta voi määräajaksi tai erityistä tehtävää varten asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa ohjesäännön.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävinä on erityisesti:

1.Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2.Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

3.Vahvistaa mahdollisen tehtävänjaon keskuudestaan.

4.Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

5.Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

6.Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

7.Pitää jäsenluetteloa.

8.Hoitaa seuran taloutta.

9.Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

10.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

11.Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

14§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä kaksi yhdessä.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

15§

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

16§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

SEURAN PURKAMINEN

17§

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

18§

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous, miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat ilman muuta on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

19§

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Pallo-Kerho 37 ry                                                  

Postiosoite: PL 79, 74101 Iisalmi

Toimisto: Sankarinkatu 9 A, Iisalmi

Puhelin: 044 - 37 37 370

E-mail: pk-37@pk-37.fi


Aidosti yläsavolainen - Ylpeästi iisalmelainen